วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่ 12

สรุปการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน
(Web-based Instruction : WBI)
ครั้งที่ 12

ในวันนี้ทางทีมงานได้มีการนัดแนะกันเพื่อมาถ่ายวีดีโอในการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการทำโครงงานในรายวิชาซึ่งรายวิชานี้อาจารย์ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำงานหรือปฏิบัติงานด้วยตนเอง โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Instruction : PJBL) และบูรณาการการเรียนรู้ อาจารย์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปัญหาสำคัญของโรงเรียนในพื้นที่ คือ ครูวิทยาศาสตร์ ยังขาดทักษะการจัดการเรียนรู้ปฏิบัติการหรือการทดลองในห้องปฏิบัติการ อาจมาจากสาเหตุที่โรงเรียนขาดแคลนห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และวัสดุการทดลอง และที่สำคัญก็คือ บางโรงเรียนอาจมีครูสอนวิทยาศาสตร์ที่ไม่ตรงวุฒิหรือผู้สอนตรงวุฒิแต่ขาดทักษะการสอนการทดลอง ขาดทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย เนื่องจากหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีล้าสมัย หลักสูตรไม่มุ่งเน้นการฝึกทักษะ การทดลองเป็นรายบุคคล หรือครูผู้สอนบางคนสอนมาเป็นระยะเวลานาน ขาดการอบรม ทบทวนในขั้นตอนหรือวิธีการทดลอง หรือขาดประสบการณ์ในการทดลองบางสาระในเนื้อหาวิชา เป็นต้น

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชา''WBI '' เว็บช่วยสอน ครั้งที่11

สรุปผลการเรียนรู้วิชาเว็บช่วยสอนครั้งที่ 11
(Web Based Instruction : WBI)
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

วันนี้อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนจากลิงค์   http://support.thaicyberu.go.th/research/e-Learning_Book.pdf ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง จะเป็นกรอบคิดในการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งในงานโครงการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วยeXeLearning ผลการเรียนรู้


 1. พัฒนาทักษะการค้นคว้าความรู้ของคนที่จะออกมาเป็นคุณครูในอนาคตได้      
 2. ได้รู้วิธีการที่จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
 3. ได้รู้ถึงองค์ประกอบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
 4. ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ
 5. อาจารย์ให้นักศึกษาดาวห์โหลดโปรแกรม eXeLearning อาจารย์ได้อธิบายองค์ประกอบในการนำเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ พร้อมยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เทคนิดใหม่ๆในการนำเสนอผลงานผ่านคลิปวีดีโอ

ผลการเรียนรู้รายวิชา''WBI '' เว็บช่วยสอน ครั้งที่10


สรุปผลการเรียนรู้วิชาเว็บช่วยสอนครั้งที่9
(Web Based Instruction : WBI)
วันพุธที่ 4เดือนตุาคม พ.ศ. 2561

ในวันนี้เป็ทีมนำเสนอของทีมที่ 4  5  6 ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้

กลุ่ม ที่ 4  พรีเซน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบMOOC
ในโลกของการศึกษาตอนนี้ มีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากมาย ทั้งเรื่องของนวัตกรรมการสอน การออกแบบห้องเรียนของอาจารย์ หรือผู้สอนที่ต้องคอยวิ่งเข้าหากลุ่มของผู้เรียนมากขึ้น

กลุ่ม ที่ 5  พรีเซน เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลอนิ่ง

กลุ่ม ที่ 6  พรีเซน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือผ่านเว็บ
·                     การเรียนแบบร่วมมือ เป็นวิธีการเรียนแบบวิธีการจัดกลุ่มงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มแรงบันดาลใจในการเรียน
·                     การเรียนแบบสอนผ่านเว็บ เป็นรูปแบบกรจัดการเรียนการสอนแตกต่างไปจากการเรียนนห้องเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านเว็บได้ตลอดเววลา

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชา''WBI '' เว็บช่วยสอน ครั้งที่9

สรุปผลการเรียนรู้วิชาเว็บช่วยสอนครั้งที่9
(Web Based Instruction : WBI)
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561


การเรียนการสอน รายวิชา เว็บช่วยสอน ณ อาคาร 25 ชั้น 606 อาจารย์ดร.ศิริชัย นามบุรี

ได้ให้นักศึกษาออก present   ดังนี้

นำเสนอ
 ทีมที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บความเป็นมา ความหมายของการสอน (การจัดการเรียนรู้) ผ่านเว็บ ลักษณะสำคัญประเภทของการสอนผ่านเว็บ ข้อแตกต่างห้องเรียนผ่านเว็บและห้องเรียนปกติ  

ทีมที่ 2 การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกความหมาย ลักษณะสำคัญของเว็บบล็อก ข้อดี ข้อจำกัด ตัวอย่างการสอนผ่าน เว็บบล็องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนผ่านเว็บบล็อกเป็นเครื่องมือ  (การเรียนแบบเว็บดีกว่าแบบเรียนปกติ) การที่เด็กใช้เว็บบล้อคจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ทีมที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ(รูปแบบการสอนผ่านเว็บ ขั้นตอนการพัฒนการเรียนการสอนผ่านเว็บ รายละเอียดแต่ละขั้นตอน ตัวอย่าง อาจนำเสนอเป็น Info Graphic)

   สรุป addie คือ กระบวนการพัฒนารูปแบบ

  ทีมที่ 7 การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มหรือแบบทีม ได้รู้การจัดกลุ่มที่สามารถไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครู

ผลการเรียนรู้รายวิชา''WBI '' เว็บช่วยสอน ครั้งที่8

สรุปผลการเรียนรู้วิชาเว็บช่วยสอนครั้งที่8
(Web Based Instruction : WBI)

วัน พุธ ที่  26 กันยายน 2561

  ประเด็นสำคัญ
 1. งานเดียวที่ต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษ  10 คะแนน แต่ถ้านักศึกษาพรีเซ้นงานโดยใช้ภาษาไทยบางคำอาจจะโดยหักคะแนนเหลือ 8 คะแนน  อาจนักศึกษาพรีเซ้นงานโดยใช้ภาษาไทยคะแนนก็อาจจะลบตามเหลือ 5 คะแนน
2. งานกลุ่มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง  หัวข้อใหม่ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนดผลการเรียนรู้รายวิชา''WBI '' เว็บช่วยสอน ครั้งที่7

สรุปผลการเรียนรู้วิชาเว็บช่วยสอนครั้งที่7
(Web Based Instruction : WBI)
วันที่ 13 กันยายน 2561

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
นักศึกษาได้ไปพบกันที่ห้องปฏิบัติการวิทย์ฯ โครงการ SMP ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อฟังแนวทางการ

เตรียมงานและเลือกเรื่อง/เนื้อหา สอนการทดลองโดยจะมีเจ้าหน้าที่ พี่ไฮดี แวเด็ง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ที่ห้องปฏิบัติการต้นแบบ อาคารศูนย์วิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยมีการพูดคุยเรื่องการอัดวีดีโอเกี่ยวกับการทดลองของนักศึกษา โดยแบ่งกลุ่มตามที่อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี   เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนดไว้


ผลการเรียนรู้รายวิชา''WBI '' เว็บช่วยสอน ครั้งที่6

สรุปผลการเรียนรู้วิชาเว็บช่วยสอนครั้งที่6
(Web Based Instruction : WBI)

วัน พฤหัสบดี ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
อาจารย์ได้ทบทวนความรู้ บทที่ 3  เพื่อเป็นการวัดความรู้ของผู้เรียนก่อนเรียนในสัปดาห์นี้เรียนบทที่ 3 เรื่อง ภาษา HTML
และการพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ
-   ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ
-   การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ
-   หลักการออกแบบการสอนบนเว็บตามแบบแนวทาง ADDIE Model
-   กรณีศึกษา Thai MOOC แนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บระบบเปิดสำหรับมหาชน
-   e-Learning ก้าวไปสู่ m-Learning
**อาจารย์มอบหมายคาบหน้าให้นักศึกษาไปพบกันที่ห้องปฏิบัติการวิทย์ฯ โครงการ SMP ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อฟังแนวทางการเตรียมงานและเลือกเรื่อง/เนื้อหา สอนการทดลอง